• Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 0 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 0" trình bày khái niệm về kinh tế kỹ thuật, mục tiêu môn học, nội dung chính và các yêu cầu cầu môn học, tài liệu tham khảo, đánh giá môn học. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho môn học này.

   9 p hce 31/03/2018 10 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 1 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 1: Một số khái niệm tổng quát" cung cấp cho người học các kiến thức: Doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp, chức năng/mục tiêu của doanh nghiệp, các khái niệm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 2 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 2: Giá trị theo thời gian của tiền tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán lãi tức, biểu đồ dòng tiền tệ (CFD), các công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ đơn và phân bố đều,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hce 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 3 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 3: Phân tích phương án theo giá trị tương đương" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp phân tích so sánh PA, phương pháp giá trị hiện tại (NPV hay PW), phương pháp giá trị tương lai (NFV hay FW),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hce 31/03/2018 5 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 4 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 4: Phân tích phương án theo suất thu lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Suất thu lợi nội tại (IRR) của dự án, so sánh các phương án theo IRR, bản chất của IRR, so sánh phương pháp PW và IRR,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 5 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 5: Phân tích phương án theo các phương án khác" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỉ số lợi ích chi phí (B/C), so sánh các PA theo tỉ số B/C, so sánh 3 phương pháp phân tích PA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 6 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều, giới thiệu về thuế thu nhập DN, dòng tiền sau thuế, so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p hce 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 8 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan rủi ro và bất định, phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), phân tích rủi ro (risk analysis) bằng giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hce 31/03/2018 6 0

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng Lập và phân tích dự án cho kỹ sư: Chương 7 - Nguyễn Ngọc Bình Phương

  Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p hce 31/03/2018 4 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học có thể giải thích được những khái niệm, nguyên tắc cơ bản của hàng tồn kho và trình bày thông tin hàng tồn kho trên BCTC; nhận diện và xử lý các giao dịch liên quan đến hàng tồn kho trên hệ thống tài khoản kế toán, ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hce 31/03/2018 3 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính - Chương 2: Kế toán tiền và nợ phải thu trình bày các khái niệm, ghi nhận, đánh giá liên quan đến tiền và các khoản phải thu; ứng dụng vào hệ thống tài khoản để ghi chép các giao dịch liên quan đến tiền và nợ phải thu;.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hce 31/03/2018 8 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hoàng Huy Cường

  Bài giảng giúp người học có thể giải thích được những yêu cầu cơ bản của kế toán liên quan đến tài sản cố định; vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến tài sản cố định; ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hce 31/03/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số