• Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Phần 2 giáo trình sau đây với nội dung chương 5 trở đi. Mỗi chương được kết cấu thành các phần sau: Giới thiệu các tiêu đề chính, trình bày mục tiêu chung của chương và mục tiêu cụ thể của từng nội dung trong chương, trình bày phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hce 21/09/2016 7 1

 • Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kế toán thuế nhằm giúp sinh viên có thể vận dụng Luật thuế và các văn bản thuế vào quá trình tính toán, kê khai các loại thuế, từ đó giúp vận dụng vào xử lý nghiệp vụ liên quan đến kế toán thuế. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   119 p hce 21/09/2016 7 1

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được biên soạn đề cập đến tất cả những vấn đề cơ bản thuộc nguyên lý kế toán làm cơ sở cho sinh viên ngành kế toán nói riêng và sinh viên khối ngành kinh tế nói chung đi sâu nghiên cứu học tập các môn học tiếp theo. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   72 p hce 21/09/2016 5 2

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại xây lắp (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại xây lắp (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

  Nội dung của cuốn sách bao gồm 4 chương sau: Chương 1 Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại; chương 2 Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu; chương 3 Kế toán trong các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ; chương 4 Kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp. Phần 1 sau đây gồm nội dung 2 chương đầu.

   104 p hce 21/09/2016 4 1

 • Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kế toán tài chính II (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 3 trở đi. Nội dung giáo trình trình bày các phần hành kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm; phần hành kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; phần hành kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; cuối cùng là phần hành kế toán tổng hợp lập báo cáo tài chính. Mời...

   86 p hce 21/09/2016 9 1

 • Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kế toán thuế (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

  Giáo trình Kế toán thuế có kết cấu gồm 7 chương. Phần 2 giáo trình Kế toán thuế trình bày nội dung chương 5 trở đi, bao gồm: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán phí, lệ phí và các khoản thu khác.

   81 p hce 21/09/2016 6 1

 • Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 1

  Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới" do Luật gia Thái Nghĩ biên soạn giới thiệu các nội dung: Quy định mới về quản lý, sử dụng và trích khấu tài sản cố định; hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới, hệ thống chuẩn mực kiểm...

   250 p hce 21/09/2016 2 1

 • Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 2

  Ebook Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Các quy định mới về quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định và hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế toán mới" giới thiệu tới người đọc hệ thống các văn bản luật mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   242 p hce 21/09/2016 6 1

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam" trình bày các nội dung: Quy định chung, danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí sản xuất, kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   392 p hce 21/09/2016 3 1

 • Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2

  Ebook Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam: Phần 2

  Cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam" ban hành theo Quyết Định Số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Đã Cập Nhật Theo Thông Tư 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 Của Bộ Tài Chính. Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam bằng tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

   366 p hce 21/09/2016 3 1

 • Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn làm kế toán bằng Excel cho các doanh nghiệp xây lắp" do Trần Văn Thắng biên soạn giới thiệu tới người đọc một số văn bản pháp quy của Nhà nước về kế toán, chế độ chứng từ kế toán, Microsoft Excel 2002. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   272 p hce 21/09/2016 2 1

 • Ebook Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 1

  Cuốn sách "Hướng dẫn ghi chép chứng từ, sổ kế toán, và lập báo cáo tài chính bằng Excel cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu" do Trần Văn Thắng biên soạn nhằm hệ thống hóa phương pháp ghi chép sổ sách kế toán và lập các báo cáo tài chính, quản lý nguồn kinh phí bằng Excel cho hai chế độ tài chính "Đơn vị sự nghiệp có thu" và...

   300 p hce 21/09/2016 7 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số