• Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 Kế toán các giao dịch ngoại tệ trình bày về những vấn đề chung trong giao dịch ngoại tệ, nguyên tắc kế toán các giao dịch ngoại tệ, đặc điểm kinh doanh xuất nhập khẩu va2nhu74ng quy định kế toán: nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác.

   30 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Trần Thị Phương Thanh

  Mục tiêu trình bày trong chương 4 Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung của kế toán xây dựng cơ bản, kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kế toán chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

   6 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 6 - Trần Thị Phương Thanh

  Sau khi học xong chương 6 Kế toán tài sản thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung về kế toán tài sản, kế toán thuê và cho thuê hoạt động, kế toán thuê tài chính, kế toán tài sản cố định và thuê lại.

   30 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 2 - Trần Thị Phương Thanh

  Mục tiêu chính của chương 2 Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung của kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ, phân loại chi phí, phân loại theo nội dung kinh tế, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

   11 p hce 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 3 - Trần Thị Phương Thanh

  Nội dung chương 3 Kế toán hoạt động xây lắp thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp và những quy định của kế toán, kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán doanh thu, chi phí được trừ của hợp đồng xây dựng, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

   22 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 - Trần Thị Phương Thanh

  Kết cấu chương 5 Kế toán bất động sản đầu tư thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung của kế toán bất động sản đầu tư, kế toán bất động sản đầu tư, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính, xác định giá trị sau khi ghi nhận ban đầu.

   19 p hce 30/03/2017 1 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 7 - Trần Thị Phương Thanh

  Nội dung chương 7 Kế toán nợ vay và dự phòng phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung về kế toán nợ vay, kế toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn, kế toán nợ dài hạn, hình thức nợ thuê tài chính, kế toán phát hành trái phiếu công ty, kế toán dự phòng phải trả, thông tin trình bày trên báo cáo tài chính.

   33 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Trần Thị Phương Thanh

  Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 8 - Trần Thị Phương Thanh

  Mục tiêu tổng quát của chương 8 Kế toán công ty cổ phần thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về những vấn đề chung của kế toán công ty cổ phần, kế toán bán cổ phiếu huy động vốn, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quỹ lãi cơ bản trên cổ phiếu.

   9 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Nội dung chương 7: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày về Khái niệm nguyên tắc phương pháp tính và hạch toán về thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở tính thuế, đối tượng chịu thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại, phương pháp kết chuyển doanh thu, thu nhập và chi phí...

   19 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 5 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng kế toán doanh nghiệp chương 5: Kế toán tài sản cố định trình bày nội dung về kế toán khấu hao tài sản cố định, chi phí phát sinh sau khi nhận nguyên giá, nhận góp vốn liên doanh bằng TSCĐ, TSCĐ hữu hình,... Tham khảo bài giảng đẻ quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

   47 p hce 30/03/2017 0 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 4 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Chương 4: Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán doanh nghiệp trình bày khái niệm và nguyên tắc hạch toán hàng tồn kho, kế toán kàng tồn kho và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh và những vấn đề cần chú ý.

   68 p hce 30/03/2017 2 0

 • Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 1 - Nguyễn Thị Vân Anh

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Kế toán doanh nghiệp chương 1: Kế toán tiền và các khoản tương đương tiền trình bày mục tiêu giúp người tham khảo hiểu được khái niệm về tiền và các khoản tương đương tiền, vận dụng các nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản tương đương tiền,...

   34 p hce 30/03/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số