Dân số học đại cương và các chính sách dân số: Phần 1

Nội dung tài liệu Dân số học đại cương và các chính sách dân số được chia thành các 7 chương, phần 1 tài liệu gồm 4 chương đầu tình bày về: Quan niệm về dân số học và đối tượng nghiên cứu, quá trình dân số, động lực dân số, kết cấu dân số. Các bạn học sinh sinh viên là những người chủ tương lai của đất nước, hơn lúc nào hết cần được trang bị những kiến thức cơ bản về dân số học, GĐS và KHHGĐ để vừa thực hiện vừa làm tốt công tác tuyên tuyền trong cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.