• Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 2 - Lê Phương

  Mục tiêu của bài giảng chương 2 "Các lực lượng cung cầu trên thị trường" nhằm giúp các bạn tìm hiểu cơ chế hình thành giá trên thị trường, nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi giá trên thị trường cạnh tranh, lý giải tín hiệu giá cả ảnh hưởng (quyết định) đến sự phân bổ nguồn lực khan hiếm.

   60 p hce 31/12/2019 10 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 3 - Lê Phương

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về khái niệm và ý nghĩa của hệ số co giãn, cách tính hệ số co giãn, ứng dụng hệ số co giãn trong phân tích tác động của một biến cố hay một chính sách kinh tế,...

   64 p hce 31/12/2019 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 4 "Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng" sẽ giúp các bạn nắm được những yếu tố nào quyết định loại hàng và lượng hàng mà người tiêu dùng muốn mua, những yếu tố làm người tiêu dùng thay đổi hành vi tiêu dùng của họ, hình thành lý thuyết mô tả hành vi (cách thức ra quyết định chi tiêu) của người tiêu dùng,

   77 p hce 31/12/2019 9 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Lê Phương

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 5 - Lê Phương

  Mục tiêu nhằm giúp các bạn nắm được kinh tế học phúc lợi nghiên cứu việc phân bổ nguồn lực sẽ tác động như thế nào tới phúc lợi kinh tế (economic well-being). Người bán và người mua thu được lợi ích như thế nào khi tham gia vào thị trường, xã hội có thể làm gì để tối đa hóa phúc lợi xã hội?

   57 p hce 31/12/2019 10 0

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 4: Lãnh đạo

  Bài giảng Quản lý học - Chương 4: Lãnh đạo

  Chương 4 cung cấp các kiến thức cơ bản về lãnh đạo trong tổ chức. Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu được khái niệm về lãnh đạo, hiểu được các lý thuyết về lãnh đạo, hiểu được các chức năng của lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hce 31/10/2019 42 2

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 3: Tổ chức

  Bài giảng Quản lý học - Chương 3: Tổ chức

  Sau khi học xong chương này người học có thể: Hiểu khái niệm về tổ chức, hiểu được các loại hình cơ cấu tổ chức, hiểu được các thuộc tính của cơ cấu tổ chức, hiểu nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức, hiểu được quá trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

   23 p hce 31/10/2019 37 1

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 5: Kiểm soát

  Bài giảng Quản lý học - Chương 5: Kiểm soát

  Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về kiểm soát trong quản lý. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm kiểm soát, vai trò của kiểm soát, hình thức kiểm soát, quy trình kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hce 31/10/2019 37 1

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản lý học

  Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản lý học

  Chương 1 trình bày những nguyên lý cơ bản của quản lý học. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được khái niệm về quản lý; phân biệt được vai trò khác nhau của các nhà quản lý; sự cần thiết phải trau dồi kỹ năng, chức năng khi thực hiện quản lý ở các cấp khác nhau; giải thích tại sao nha quản lý phải có cách tiếp cận hệ thống trong...

   7 p hce 31/10/2019 39 1

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch

  Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch. Mục tiêu của chương 2 nhằm giúp người học: Chức năng của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, các loại kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, chương trình quản lý theo mục tiêu.

   22 p hce 31/10/2019 39 1

 • Bài giảng về Quản trị nhân sự - Hoạch định nguồn nhân lực

  Bài giảng về Quản trị nhân sự - Hoạch định nguồn nhân lực

  Hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức xác định rõ khoảng cách giữa hiện tại và định hướng tương lai về nhu cầu nhân lực của tổ chức, chủ động thấy trước được các khó khăn và tìm các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực. Đồng thời, hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức thấy rõ hơn những hạn chế và cơ hội của...

   37 p hce 31/10/2019 27 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cơ sở lý thuyết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Mô hình 2 khu vực của Authur Lewis, mô hình 2 khu vực của trường phái Tân Cổ Điển, mô hình 2 khu vực của Harry Oshima. Mời...

   33 p hce 25/09/2019 59 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

   32 p hce 25/09/2019 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số